Forretningsbetingelser

1. Tilbud, ordrebekræftelse og pris

1.1 Skriftlige såvel som mundtlige tilbud, medmindre andet er skriftligt aftalt, er kun gældende i perioden som findes på selve tilbuddet. Indgåede aftaler kan til hver en tid annulleres af RIEL Energi fra aftaleindgåelse.

1.2 Såfremt accepten af tilbud måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. RIEL Energi er ikke bundet af acceptens indhold, med mindre RIEL Energi skriftligt har accepteret det nye tilbud, og det klart fremgår af omstændighederne, at RIEL Energi har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

1.3 Opgivne priser er baseret på de på tilbuds/ordrebekræftelses tidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, lønninger samt andre fremstillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger - herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter, frem til leveringen, berettiger RIEL Energi til at regulere de tilbudte/bekræftede priser og tilsvarende.

2. Betaling

2.1 Med mindre andet er aftalt forfalder købesummen til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling på løber renter fra forfaldsdatoen med 2,5% pr. løbende måned. Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen, er RIEL Energi berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af RIEL Energi fastsat yderligere kort frist, er RIEL Energi berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.

2.2 Ved onlinehandel via www.rielenergi.dk kan der benyttes Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay: Vælg betalingsform og følg anvisningerne på skærmen. Vi trækker først din betaling ved levering eller efter udført arbejde.

3. Ejendomsforbehold

3.1 Ved misvedligeholdt betaling, samt finansieringsaftale igennem RIEL Finans, forbeholder RIEL Energi sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted. Ejendomsforbeholdet accepteres af kunden ved ordre accept.

4. Bortfald af fortrydelsesret på ydelser

4.1 Ved bestilling af montage og service giver du hermed samtykke til, at levering af den pågældende ydelse påbegyndes og anerkender at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen af fuldt udført/monteret. OBS! Fraskrivelsen gælder naturligvis kun når du køber ydelser (f.eks. montage). På køb af varer har du selvfølgelig fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler.

5. Køb af serviceabonnement

5.1 Tegningsvilkår - Tegner du et serviceabonnement yder RIEL Energi service på din varmepumpe, inden for 12 måneder fra tegningstidspunktet for abonnementet. RIEL Energi tager kontakt til dig inden for perioden, for at aftale et tidspunkt for service. Betaling trækkes automatisk hver 12 måned såfremt du ikke opsiger abonnementet. Serviceabonnementet dækker et årligt eftersyn af varmepumpen og installationen. Konstateres der fejl eller mangler som ikke er dækket af garanti faktureres der for udbedring af disse. Abonnementet dækker et årligt eftersyn, forbrugsgods og timeforbrug, ud over det af serviceabonnementet dækkende, betales af abonnenten.

5.2 Opsigelsesvilkår - Et abonnement kan til enhver tid opsiges til udløb ved næstkommende betalingsdato. Er en betalingsperiode påbegyndt kan der ikke ske refusion af indbetalte beløb.

6. Levering

6.1 Vi sender vores varer med fragtmand. Varen ekspederes så snart betalingen ses modtaget – Dankort betalinger sendes straks, hvis ikke varen er i restordre. Varer der leveres med fragtbil leveres til første dør i stueetagen. Varmepumper sendes med fragtmand, vælg derfor en adresse hvor stor lastbil kan komme frem. Levering i sommerhus kvarterer kan være problematisk da lastbil ikke kan komme frem på de små veje. Det er ordreafgiverens ansvar at opgive korrekt adresse. Såfremt der efter afgivet ordre sker ændring af adressen, kan der forekomme en merudgift som betales af ordreafgiver.

6.2 Ethvert af RIEL Energi’s meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn, herunder skøn over leveringstiden fra leverandører. RIEL Energi er til hver en tid berettiget til at forlænge leveringstiden med indtil 30 arbejdsdage. Overskrider RIEL Energi denne frist væsentligt, er køber berettiget til at hæve købet – såfremt RIEL Energi ikke har leveret ydelsen inden for en af køber skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 10 arbejdsdage. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art. Herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

7. Afhentning

7.1 Har du valgt afhentning – Skal du kontakte os for at få anvist afhentningssted.

8. Modtagelse:

8.1 VED MODTAGELSE ER DET VIGTIGT AT DU KONTROLLERER, AT VAREN ER INTAKT OG IKKE HAR LIDT OVERLAST I FORBINDELSE MED TRANSPORTEN. Husk at give besked til os med det samme hvis uheldet er ude. Konstateres der transportskade må varen ikke ibrugtages, før det er godkendt af RIEL Energi. Ibrugtages en vare med transportskade uden samtykke, bortfalder reklamationsretten.

9. Reklamation:

9.1 Købelovens mangel regler kan finde anvendelse på varekøb.

9.2 Når du handler hos RIEL Energi som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

9.3 Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Har du fået defekte eller fejlleverede varer eller ønsker du at reklamere over en vare, skal det ske til RIEL Energi på info@rielenergi.dk med angivelse af fejlen og kopi af den oprindelige kvittering.

9.4 Såfremt køber ikke er tilstede på installationstidspunktet, kan der ikke efterfølgende reklameres over produktets udseende, udformning eller placeringen af installationen. Vi anbefaler derfor altid at køber er til stede ved opstart af installationen.

9.5 Husk at varmepumper skal monteres af personer med kyndigt kendskab til varmepumper og VVS og hvor autorisation kræves på vand og el siden skal dette være udført at en autoriseret person. Ved arbejde med kølemiddel mellem inde- og udedel kræves KMO bevis. Måtte installationen af varmepumpen berøre andre fagområder skal forskrifter og regler for disse naturligvis også overholdes.

9.6 Måtte der opstå tekniske fejl kan der i perioder være ventetid på servicebesøg – ventetiden kan være op til 5 hverdage. Meget kan dog som oftest afhjælpes over telefonen, så ring gerne på 77 30 33 33.

10. Returnering/Fortrydelsesret:

10.1 Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Fortrydelsesfristen udløber derudover også ved påbegyndelse af montage af bestilte produkter.

11. Beregninger

11.1 Alle beregninger foretaget af RIEL Energi er vejledende. Beregningerne er bl.a. baseret på information modtaget fra køber. Beregningerne er derudover med forbehold for en række efterfølgende forhold. Herunder det faktiske efterfølgende forbrug, temperatur, priser og årstid mv. RIEL Energi påtager sig derfor ikke ansvaret for, at estimerede besparelser kan opnås i praksis.

12. Ændringer

12.1 RIEL Energi forbeholder sig ret til, uden varsel, at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer.

13. Mangler

13.1 RIEL Energi har intet ansvar for fejl og mangler, der er en følge af, at produktets service- og/eller vedligeholdelsesvejledning ikke er fulgt. RIEL Energi ansvar for fejl og mangler er altid, og i enhver situation, begrænset til efter RIEL Energi’s valg – enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan derfor ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

14. Montage af varmepumpe

14.1 Hvis det er aftalt, at RIEL Energi skal foretage installering, sker dette i henhold til god professionel standard efter RIEL Energi’s skøn. Køber gøres opmærksom på, at tilslutningen til købers installationer kan medføre behov for vedligeholdelse, udluftning og/eller rensning af købers installationer. Da dette ikke kan undgås og er uden for RIEL Energi kontrol, påtager RIEL Energi sig intet ansvar herfor.

14.2 Placering af varmepumpe, når vores montør har forladt adressen hvor varmepumpen er blevet monteret, kan placeringen af varmepumpen ikke fortrydes, om kunden er til stede eller ej. Kunden bærer ansvaret for hvor varmepumpen placeres, RIEL Energi rådgiver og hjælper efter bedste evne, men varmekildens placering vil ultimativt være efter købers ønsker, uanset om denne placering er optimal. Der skal være ryddet i de arbejdsområder hvor varmepumpen skal monteres. Der skal være et jævn underlæg udvendigt hvor varmepumpen placeres.

14.3 Hvis forholdene på installationsstedet viser sig at gøre levering eller installering mere besværlig end RIEL Energi – eventuelt efter fysisk besigtigelse – med rimelighed kunne forvente, faktureres meromkostningerne til køber.

14.4 RIEL Energi udfører ikke jordarbejde, dette skal udføres på ansvar og bekostning af kunden.

14.5 Ved montage er det stedets ejer der har ansvar for at der ikke bores på steder hvor der er skjulte kabler, ledninger eller rør. RIEL Energi fralægger sig erstatningspligt såfremt der bores i kabler, ledninger eller rør.

14.6 Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af RIEL Energi, er alene købers ansvar. Det kan være rørføringer i gulve eller jorden, skjult i vægge, over lofter, eller over tage. Afløb opført til afledning af kondensvand er ligeledes alene købers ansvar.

14.7 Kundens centralvarmesystem skal kunne tåle et tryk på 3 bar. Radiatorer, gulvvarme, rør og bøjninger skal kunne tåle et forøget tryk, end fra før installationen. RIEL Energi indestår ikke for det centralvarmesystem, eller dele heraf, som RIEL Energi ikke selv har tilvirket og utætheder som kan opstå ved et øget tryk erstattes ikke af RIEL Energi.

14.8 Emballage samt affald fra installationsarbejdet grov sorteres, og samles, men det er kundens ansvar at bortskaffe disse.

14.9 Aftale omfatter ikke bortledning af kondensvand fra varmepumpen til eventuel faskine eller andet afløb, medmindre dette specifikt er aftalt skriftligt. Selvom problemer med kondensvand sjældent opstår, anbefales det alligevel at overveje denne mulighed i samarbejde med os. 

15. Afmontering af tidligere varmekilde

15.1 Kunden er selv ansvarlig for at afmelde og afblænding oliefyr, olietank, og skorsten, korrekt og efter lovkrav. Sløjfningen skal meldes af kunden til BBR og kommunen, og varetages alene af kunden selv. RIEL Energi afmonterer og lukker efter aftale for brænder og oliefyr men dette er en afmontering og ikke en afblænding, tømning eller sløjfning. Kunden er selv ansvarlig for korrekt attest og besked til kommunen.

15.2 RIEL Energi afmonterer gasfyr efter forskrifterne samt propper gassen efter sikkerhedsstyrelsen anvisning.

15.3 RIEL Energi forsøger så vidt muligt at anbringe de demonteret dele udvendigt, men bortskaffer ikke disse.

16. Din forpligtigelse som forbruger

16.1 Når du har købt en varmepumpe har du en forpligtigelse til, grundigt at gennemlæse brugervejledningen, brugervejledningen kan findes på RIEL Energi’s hjemmeside under vejledning. Dette skal ske umiddelbart inden ibrugtagelse af varmepumpen første gang. Har du spørgsmål til dit produkt eller spørgsmål til brugervejledningen skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig. Handlinger, brug af funktioner og vedligeholdelse af produktet beskrevet i brugervejledningen er dit ansvar efter installation af produktet. Forkerte eller manglende handlinger er ikke dækket af garanti.

17. Ansvar

17.1 Såfremt der måtte forekomme fejl eller mangler ved RIEL Energi’s ydelse, som kan gøres gældende overfor RIEL Energi, er RIEL Energi berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning eller om-levering, såfremt dette sker senest 60 dage efter, at kunden har reklameret over den pågældende fejl eller mangel. Såfremt RIEL Energi foretager afhjælpning eller om-levering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod RIEL Energi som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Såfremt RIEL Energi ikke foretager afhjælpning eller om-levering, eller såfremt RIEL Energi’s ydelse er af en sådan karakter, at afhjælpning eller om-levering ikke kan finde sted, er RIEL Energi forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler.

17.2 Når RIEL Energi borer/skruer i vægge, gulv eller loft, har kunden ansvaret for skader på de ledninger, rør, eller lignende, som montøren ikke har mulighed for at se.

17.3 RIEL Energi isolerer udvendigt ved varmepumpen med 20mm celleskum og isoleringstape. Isolering derudover af rør indenfor og udenfor klimaskærm skal foretages af en teknisk isolatør og ikke en del af RIEL Energi montage.

17.4 RIEL Energi kan ikke holdes til ansvar for nedbrydningsarbejde i forbindelse med montage, hvor der uhensigtsmæssigt arbejdes med asbest, PCB og bly. RIEL energi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt fremtidigt oprydningsarbejde eller sanering.

17.5 RIEL Energi kan ikke holdes til ansvar for kundens nuværende varmegivere såsom radiatorer, gulvvarme og kaloriferer som ikke er dimensioneret efter varmepumpe drift, med en typisk lavere fremløbstemperatur, samt den eksisterende installations rør størrelser, der skal sikre optimalt flow.

17.6 Såfremt RIEL Energi foretager afhjælpning eller om-levering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod RIEL Energi som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Såfremt RIEL Energi ikke foretager afhjælpning eller om-levering, eller såfremt RIEL Energi’s ydelse er af en sådan karakter, at afhjælpning eller om-levering ikke kan finde sted, er RIEL Energi forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler.

17.7 I henhold til ovenstående segmenter yder RIEL Energi dog ikke nogen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance, rentetab eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligeledes er erstatningen begrænset, således at erstatningsbeløbet ingensinde kan overstige RIEL Energi’s vederlag for den fejlagtige, forsinkede eller mangelfulde ydelse.

17.8 Erstatning efter ovenstående bestemmelser kan ikke på nogen måde overstige 150.000 DKK.

17.9 Et eventuelt ansvar for RIEL Energi ophører i øvrigt under alle omstændigheder såfremt reklamation ikke er RIEL Energi i hænde senest 2 år efter, at RIEL Energi har præsteret sin ydelse.

18. Geografisk dækning

18.1 Tilbuddet gælder i Danmark på brofaste øer. På ikke brofaste øer, eller udland – kontakt os på telefon +45 77303333, alternativ e-mail info@rielenergi.dk

19. Tekster, priser og data

19.1 Der tages på hele websitet, og i printet eller trykt materiale forbehold for taste og trykfejl. Det være sig gældende for billeder, forklarende tekster, artikler, data eller priser. Vi forbeholder os retten til, uden varsel at ændre på de opgivne data, af hensyn til den løbende udvikling.

Bemærk: De opgivne prisbesparelser, kan vedrøre enten fra besparelser i forhold til tidligere salgspriser her på siden, eller i forhold til priser hos konkurrenter.

20. Persondata

20.1 Håndtering af personoplysninger: For at du kan få din bestilling leveret, skal vi bruge dit navn og postadresse. Hvis du vil have en ordrebekræftelse via e-mail, har vi også brug for din e-mailadresse. Oplysningerne videregives eller videresælges ikke til tredjemand. De vil kun blive brugt i RIEL Energi’s markedsføring over for dig, hvis du udtrykkeligt har accepteret det. Dine oplysningner bliver gemt på ubestemt tid og du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket hvis du sender en e-mail til info@rielenergi.dk

21. Garantier

21.1 Vi tilbyder 5 års totalgaranti på alle vore varmepumper, så frem de er installeret korrekt efter vores anvisning.

22. Klage adgang

22.1 Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores serviceafdeling på 77303333. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

23. Tvister

23.1 Dansk ret er gældende for leverancen, og enhver tvist der måtte opstå i forbindelse hermed. RIEL Energi har ret til at afgøre hvorvidt tvister, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstol. I tilfælde af at RIEL Energi vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske ved Voldgiftsinstituttet efter Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Møder skal holdes hos RIEL Energi.

23.2 Processprog skal være dansk. Såfremt RIEL Energi vælger at indbringe tvisten for domstolene, skal sagen efter RIEL Energi valg behandles ved RIEL Energi eller købers værneting.

24. Gyldighed

24.1 Skulle enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.

cross